วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ยศ SF

ยศ
Point
เครื่องหมายยศ
ทหารฝึก
0-3499
พลทหาร
3500-4055
สิบตรี
4056-4666
สิบโท
4667-5338
สิบเอก
5339-6077
จ่าสิบตรี ขั้น1
6078-6890
จ่าสิบตรี ขั้น2
6891-7785
จ่าสิบตรี ขั้น3
7786-8769

จ่าสิบตรี ขั้น4
8770-9852
จ่าสิบตรี ขั้น5
9853-11042
จ่าสิบโท ขั้น1
11043-12352
จ่าสิบโท ขั้น2
12353-13793
จ่าสิบโท ขั้น3
13794-15378
จ่าสิบโท ขั้น4
15379-17121
จ่าสิบโท ขั้น5
17122-19039
จ่าสิบเอก ขั้น1
19040-21149
จ่าสิบเอก ขั้น2
21150-23469
จ่าสิบเอก ขั้น3
23470-26022
จ่าสิบเอก ขั้น4
26023-28829
จ่าสิบเอก ขั้น5
28830-31918
ร้อยตรี ขั้น1
31919-35315
ร้อยตรี ขั้น2
35316-39392
ร้อยตรี ขั้น3
39393-44284
ร้อยตรี ขั้น4
44285-50155
ร้อยตรี ขั้น5
50156-57200
ร้อยโท ขั้น1
57201-65654
ร้อยโท ขั้น2
65655-75798
ร้อยโท ขั้น3
75799-87972
ร้อยโท ขั้น4
87973-102580
ร้อยโท ขั้น5
102581-120110
ร้อยเอก ขั้น1
120111-141145
ร้อยเอก ขั้น2
141146-166388
ร้อยเอก ขั้น3
166389-196680
ร้อยเอก ขั้น4
196681-233029
ร้อยเอก ขั้น5
233030-276649
พันตรี ขั้น1
276650-328993
พันตรี ขั้น2
328994-391805
พันตรี ขั้น3
391806-467180
พันตรี ขั้น4
467181-557630
พันตรี ขั้น5
557631-666169
พันโท ขั้น1
666170-796417
พันโท ขั้น2
796418-952714
พันโท ขั้น3
953715-1140271
พันโท ขั้น4
1140272-1365339
พันโท ขั้น5
1365640-1635420
พันเอก ขั้น1
1635421-1959518
พันเอก ขั้น2
1959519-2348436
พันเอก ขั้น3
2348437-2815137
พันเอก ขั้น4
2815138-3375178
พันเอก ขั้น5
3375179-4047228
พลจัตวา ขั้น1
4047229-4853687
พลจัตวา ขั้น2
4853688-5821438
พลจัตวา ขั้น3
5821439-6982739
พลจัตวา ขั้น4
6982740-8376301
พลจัตวา ขั้น5
8376302-10048575
พลตรี ขั้น1
10048576-12055304
พลตรี ขั้น2
12055305-14463379
พลตรี ขั้น3
14463380-17353068
พลตรี ขั้น4
-17353069-20820696 -->-->
พลตรี ขั้น5
-20820697-24981849 -->
พลโท ขั้น1
-
พลโท ขั้น2
-
พลโท ขั้น3
-
พลโท ขั้น4
-
พลโท ขั้น5
-
พลเอก ขั้น1
-
พลเอก ขั้น2
-
พลเอก ขั้น3
-
พลเอก ขั้น4
-
พลเอก ขั้น5
-
จอมพล ขั้น1
-
จอมพล ขั้น2
-
จอมพล ขั้น3
-
จอมพล ขั้น4
-
จอมพล ขั้น5
-